/images/bangchannoi_homestay.jpg

ยินดีต้อนรับสู่บางชันน้อยโฮมสเตย์ 

/images/logo2.gif       /images/bangchannoi.jpg

คุณอยู่ที่นี่

ประวัติ

/images/piggy.gif /images/History.gif /images/piggy1.gif

/images/logo2.gif

 

/images/logobcn.gif

 

 

 

 

 

 

 
บางชันน้อยโฮมสเตย์ตั้งอยู่ที่ 63 หมู่ 5 ตำบลบางชัน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เจ้าของคือเฮียนั้งและเจ๊หลาน ครอบครัวได้ทำนากุ้งแบบธรรมชาติ โดยไม่ใช้สารเคมีใดๆ มากว่า 25 ปี ในปัจจุบันประชากรสัตว์น้ำได้ลดน้อย ลงไปเรื่อยๆสาเหตุมาจาก การทำประมงที่ มากขึ้น บางครั้งยังมีการทำแบบผิดวิธี มีน้ำเสียที่ปล่อยมาจากโรงงาน และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป อีกทั้งการทำประมงยังไม่สามารถทำ ได้ตลอด เพราะโดยปกติแล้วจะมีการเกิดน้ำขึ้นน้ำลง ซึ่งชาวบ้านสามารถทำประมงได้แต่เมื่อถึงเวลาน้ำตาย ซึ่งในช่วงนี้ชาวบ้านจะไม่สามารถทำการประมงได้ ทำให้ขาดรายได้เข้าสู่ครอบครัว สิ่งเหล่านี้จึงทำให้เกิด "บางชันน้อยโฮมสเตย์" ขึ้นมา ทำให้ผู้ที่มาเที่ยวได้เรียนรู้วิถีชีวิตชาวประมง การจับกุ้ง หอย ปู ปลา พักผ่อนตามธรรมชาติ และรับประทานอาหารสดๆ
 

/images/piggy.gif /images/Community%20Profile.gif /images/piggy1.gif

/images/1b.jpg

ตำบลบางชันตั้งอยู่บริเวณอ่าวไทย ซึ่งประกอบอาชีพประมงเป็นหลัก และจากการที่บริเวณชุมชนเป็นป่าชายเลน ซึ่งในปัจจุบันได้มีการอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติ โดยหัวหน้าสถานีประมงและชายฝั่ง ผู้นำชุมชน และชาวบ้านเพื่อให้วิถีชิวิตของคนที่อยู่ใกล้ ป่าชายเลนมีวิถีชีวิตที่เป็นธรรมชาติ อุดมสมบูรณ์ มีความเป็นอยู่แบบไทยๆที่เรียบง่าย รู้จักการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน พึ่งพาตนเองและดำรงชีวิตตามแนวทาง พระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียง พออยู่พอกิน ส่วนที่เหลือจากการใช้ก็นำกลับมาทำประโยชน์ มีอาชีพเสริมเลี้ยงครอบครัว นอกเหนือจากราย ได้ประจำมีการถนอมอาหารและแปรรูป ที่เหลือจากการรับประทาน เช่น การทำกุ้งแห้ง การทำกะปิ น้ำปลา ปลาเค็ม เป็นต้น

/images/389585_339360696124918.jpg
/images/hana-35.gif

http://www.bangchannoi-homestay.com